Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Nazwa beneficjenta:
Progressio Spółka z o.o.

Tytuł projektu:
SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Cel główny:
Głównym celem projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (F84): autyzmem dziecięcym, autyzmem atypowym, zespołem Retta, innymi dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniami hiperkinetycznymi z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi, zespołem Aspergera, innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, nie określnymi a także zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespołami nadpobudliwości ruchowej) (F90): zaburzeniami aktywności i uwagi, hiperkinetycznymi zaburzeniami zachowania, innymi zaburzeniami hiperkinetycznymi oraz zaburzeniami hiperkinetycznymi, nie określonymi jak również dzieci objętych wczesną interwencją ze względu na podejrzenie występowania ww. zaburzeń.
Ww. cel główny zostanie zapewniony poprzez realizację dodatkowych zajęć przedszkolnych i terapeutycznych:

 • Terapia Biofeedback
 • Integracja Sensoryczna
 • Zajęcia indywidualne
  • rewalidacja
  • opieka psychologa, neurologopedy
  • masaż Shantala
 • Zajęcia terapii grupowej
  • metodą W. Sherbone
  • dogoterapia
  • język angielski
  • korekcyjne
  • rytmika
  • TUS (trening umiejętności społecznych)
 • Terapia Metodą Warnkego
 • EYE Tracking -Terapia wzroku
  Zajęcia te wyrównają dysharmonie rozwojowe oraz zwiększą prawdopodobieństwo powrotu dziecka po okresie edukacji przedszkolnej do pobierania nauki w placówkach ogólnodostępnych bądź edukacji włączającej (przedszkole stanowić będzie okres przystosowawczy, którego celem będzie ponowna inkluzji dziecka w środowisko rówieśnicze). Kolejnym celem szczegółowym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji nauczycieli/terapeutów poprzez uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego. Ponadto zaplanowano objęcie wsparciem rodziców. Przeprowadzone zostaną warsztaty
  w trakcie, których rodzice nabędą m. in. kompetencje z zakresu przestrzegania norm
  i zasad, skutecznego wyciągania konsekwencji czy radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeby kontaktu i dotyku swojego dziecka (Masaż Shantala).

Cele szczegółowe:
⦁ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci od 1.05.2019 do 31.07.2020
⦁ Zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli/terapeutów
⦁ Podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 15 rodziców/opiekunów prawnych
⦁ Wykorzystanie TIK w nauczaniu i terapii (kompetencje cyfrowe)
Realizacja proj. bezpośrednio przyczyni się do realizacji celu RPO WP 2014-2020 – rozwoju edukacji przedszkolnej poprzez:
-zwiększenie liczby nowych miejsc wychowania przedszkolnego w woj. podkarpackim
-upowszechnianie wychowania przedszkolnego w woj. podkarpackim
-zaspokojenie potrzeby edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych w stosunku do grupy docelowej
-podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji nauczycieli/terapeutów poprzez uczestnictwo w szkoleniach/studiach podyplomowych
-zwiększenie doświadczenia i stażu zawodowego w zakresie pracy dziećmi wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne i terapeutyczne
-zwiększenie prawdopodobieństwa powrotu dziecka po okresie edukacji przedszkolnej do pobierania nauki w placówkach ogólnodostępnych bądź edukacji włączającej (przedszkole stanowić będzie okres przystosowawczy, którego celem będzie ponowna inkluzji dziecka w środowisko rówieśnicze).

Okres realizacji projektu:
od: 01.05.2019 do: 31.07.2020

Planowane efekty:
⦁ Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 15
⦁ Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 15
⦁ Liczba nauczycieli/terapeutów, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 6
⦁ Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zakupiły pomoce dydaktyczne
i elementy wyposażenia – 1
⦁ Liczba rodziców/prawnych opiekunów, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu–15
⦁ Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)-1

Dzięki projektowi zwiększy się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w mieście Rzeszowie.

Grupa docelowa:
⦁ 15 dzieci (tj. 2 K i 13 M), w wieku od 2,5 do 9 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
⦁ 6 nauczycieli/terapeutów (tj. 5K i 1M) na umowie o pracę, którzy dzięki wybranym formom doskonalenia zawodowego będą mogli rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze,
⦁ 15 rodziców/opiekunów prawnych (tj. 8K i 7 M) zostanie objętych wsparciem
w projekcie,
⦁ nowoutworzony ośrodek wychowania przedszkolnego SELFIKI – Niepubliczne Przedszkole Specjalne na obszarze Rzeszowa w województwie podkarpackim.

Wartość projektu:
1 146 426,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
974 462,10 zł